तपाइँ लाई कस्तो केटि मन परपर्छ ? A कि B ?

Funny Time Pass

पहिरनले आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्व पहिचान गर्न सकिन्छ ।

किन हाम्रो लवाई खवाई आफ्नो व्यक्तित्व कहि न कहि दर्शाइरहेको हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *